Menu

Avís legal

CONDICIONS GENERALS DE VENDA I ÚS.

Introducció:

El present document té per finalitat regular les condicions generals de venda i ús del web www.auto24.ad, propietat de Oscar Martínez Sanjurjo, amb domicili social a Avda. D’Enclar 140 Santa Coloma (AD500-ANDORRA LA VELLA).NRT: F-020411-L

Descripció del producte: 

La descripció dels productes de AUTO 24 intentarà ser el més exacta possible. No obstant això, AUTO 24 no garanteix la completa exactitud en la descripció dels seus productes o serveis.

Preus: 

Els preus de venda es reflecteixen sense IGI. En tots els casos els preus estan expressats en euros i en ells no s’inclouen les despeses de TRANSPORT, DUANES i MATRICULACIÓ, que seran calculats en el moment d’efectuar la comanda.

AUTO 24 es reserva el dret a modificar els preus dels productes sense necessitat de previ avís.

Ofertes, promocions i descomptes:

D’acord a la seva política comercial, AUTO 24 podrà oferir lliure i voluntàriament ofertes, promocions i descomptes dels seus productes o serveis als que ja són clients, o a nous clients.

Des AUTO 24 es podrà premiar als seus clients amb descomptes en les seves compres a través d’un sistema de fidelització, així com amb altres incentius que pugui establir lliurement.

AUTO 24 podrà decidir i triar qui són els beneficiaris d’aquestes ofertes, promocions i descomptes, i establir les condicions o incompatibilitats que es derivin per a ser beneficiari d’elles.

El client o usuari a qui no estigui dirigida expressament per AUTO 24 l’oferta, promoció o descompte no podrà en cap cas reclamar-los ni beneficiar-se’n per no complir amb els requisits de l’oferta, i se li aplicaran els preus estipulats en aquest moment com compra normal.

Sol·licitud de compra:

Per realitzar la compra d’un producte, el client haurà de localitzar l’article interessat a través del lloc web de AUTO 24, seleccionar les característiques de l’article, efectuar la compra amb el carro de compra i, posteriorment, passar per caixa.

En cas de no haver-se registrat prèviament com a client de AUTO 24, s’haurà de donar d’alta al registre d’usuaris i omplir un formulari amb dades personals i de forma de pagament.

En la forma de pagament haurà de triar alguna de les previstes per AUTO 24 (transferència bancària, targeta de crèdit, etc.).

Un cop comprovat el pagament per part de AUTO 24 s’iniciarà la tramitació de la comanda.

Els errors deguts a equivocacions en les mesures dels productes comporten que per part del client s ‘assumeixin els costos de devolució de l’article, el qual s’efectués en el moment de comprovar que l’article retornat està en òptimes condicions.

Terminis de lliurament :

Els terminis de lliurament es comunicaran al client en el moment de la preparació de la comanda, pel fet que l’article venut pot comportar actuacions d’enviament especifiques, que resultin amb terminis de lliurament més llargs.

AUTO 24 declina qualsevol responsabilitat pels retards que es puguin produir pel lliurament de la comanda.

Servei de transport:

AUTO 24 no fa enviaments, totes les comandes s’han de recollir a la botiga (ANDORRA).

Dret a devolució:

S’estableix un dret de devolució de 7 dies.

Aquest dret de devolució no és aplicable als articles fets a mida d’acord amb les especificacions del consumidor o clarament personalitzats.

Cookies:

Aquest lloc web utilitza cookies. Utilitzem galetes per personalitzar el contingut i els anuncis, oferir funcions de mitjans socials i analitzar el trànsit del lloc. També compartim la informació sobre com feu servir el nostre lloc amb els partners de mitjans socials, de publicitat i d’anàlisis amb qui col·laborem.

Les cookies són petits arxius de text que els llocs web poden utilitzar perquè l’usuari en pugui fer un ús més eficient.

La llei estableix que podem emmagatzemar cookies al vostre dispositiu si són estrictament necessàries per al funcionament d’aquest lloc. Per a tots els altres tipus de cookies ens cal el vostre permís.

Aquest lloc web utilitza diferents tipus de cookies. En alguna ocasió, les cookies que apareixen a les nostres pàgines provenen de serveis de tercers.

En qualsevol moment, vostè podrà canviar o retirar el seu consentiment de la Declaració sobre ús de cookies al nostre lloc web. Més informació aquí.

Garantia de béns de consum: 

En cas de producte defectuós, el venedor procedirà, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament en el cas de producte nou i un any en el cas de producte d’ocasió. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

Excepte prova en contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació:

S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model.

Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.

Presenten la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.

Competència judicial:

Aquestes Condicions Generals es regeixen per les lleis d’Andorra. Les parts es sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals d’Andorra.

 Confidencialitat i protecció de dades:

Per garantir la confidencialitat i seguretat del servei, AUTO 24, té establertes les mesures de seguretat necessàries per al correcte compliment dels serveis objecte d’aquest contracte.

AUTO 24 ens comprometem a no compartir, vendre ni llogar dades personals a tercers sense tenir previ permís de l’usuari, o llevat que ho ordeni un tribunal de justícia. La informació que ens remeti només serà compartida amb els empleats que gestionen aquesta informació.

D’acord amb el que disposa la Llei de protecció de dades de caràcter personal s’autoritza a AUTO 24 a incorporar l’usuari les seves dades de caràcter personal que figurin en el contracte, o aquells que ens proporcioni en omplir qualsevol dels formularis que apareixen en aquest lloc web. Aquestes dades de caràcter personal es recolliran en fitxers el responsable és AUTO 24, i seran tractades amb l’exclusiva finalitat pròpia del formulari.

L’usuari o client garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

L’usuari o client podrà en tot moment accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament.

Drets d’autor i propietat intel·lectual del web:

El lloc web AUTO 24 conté gràfics, fotografies, imatges, disseny de documents, il·lustracions, text, fonts, eines del programari i altres informacions que són propietat intel·lectual de AUTO 24 i / o dels seus subministradors de contingut.

Queda terminantment prohibit retenir, copiar, distribuir, publicar o utilitzar la totalitat o qualsevol part d’aquests continguts a excepció del que estigui expressament autoritzat per AUTO 24.

Ús del lloc web per l’usuari:

L’usuari o client es compromet a utilitzar els seus continguts, serveis o productes de AUTO 24 de conformitat amb la llei, les presents condicions generals, les condicions particulars de cada un dels serveis o productes, els bons costums i l’ordre públic.

AUTO 24 no es fa responsable dels continguts enviats per l’usuari o client i de l’ús que faci amb els serveis o productes demandats.

L’usuari o client s’obliga a utilitzar els productes o serveis de AUTO 24 amb fins lícits.

L’usuari o client seguirà sent el propietari dels drets d’autor dels continguts que enviï a AUTO 24 i, en cap cas, es pot reclamar a AUTO 24 per aquest concepte.

Restricció d’accés:

AUTO 24 es reserva el dret de no donar el servei, cancel·lar comptes, o cancel·lar les comandes a discreció seva.

Els productes i serveis de AUTO no seran venuts a menors de 18 anys, llevat que tinguin el permís dels seus pares o tutors.

Comunicacions electròniques:

L’usuari o client està d’acord amb rebre tot tipus de comunicació legal i avisos de forma electrònica, ja sigui a través del nostre lloc web, o en un correu electrònic a l’adreça que ens indiqui quan es registri en el lloc web.

L’usuari o client té dret a retirar el seu consentiment per rebre comunicacions per part de AUTO 24 de forma electrònica.

Limitació de responsabilitats:

AUTO 24 no es fa responsable de cap avaria tècnica, ni de cap altre problema de la xarxa o el servei telefònic, dels sistemes informàtics, servidors o proveïdors, equips informàtics, programari, errors del correu electrònic o els servidors ocasionats per problemes tècnics o congestió de trànsit a Internet, incloent lesions o danys sobre l’ordinador, qualsevol altre element de maquinari o programari de l’usuari o d’una altra persona, derivats de la utilització o de la descàrrega de materials en relació amb aquest lloc web i / o amb el servei prestat.

En cap cas AUTO 24 es responsabilitza per qualsevol tipus de danys o conseqüències derivades o relacionades amb l’ús inadequat o no autoritzat que l’usuari faci d’aquest lloc web o del seu contingut.

Modificacions d’aquest contracte: 

El present contracte tindrà una durada indefinida. No obstant això, AUTO 24 podrà procedir a la modificació del contingut de les presents Condicions generals de venda i ús del lloc web, sempre que hi hagi una causa o motiu relacionat amb l’ampliació de productes o números de serveis, l’adaptació a les noves tecnologies, i els canvis legislatius. La modificació serà publicada al lloc web.

Com a prova de conformitat amb tot això i una vegada llegides íntegrament les Condicions generals de venda i ús del lloc web, l’usuari o client fa constar la seva acceptació expressa al mateix en els termes especificats en el present contracte.

 

CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER DE REMOLC:

Objecte: 

El remolc es destinarà a la seva utilització, exclusivament pel conductor, per al transport d’objectes personals, d’acord amb les normes de circulació i les característiques del remolc. El conductor es compromet a no abandonar el remolc, ni deixar-lo en condicions que tercers puguin usar-lo indegudament o sostreure; i a no destinar-lo al transports d’objectes a canvi d’una remuneració o de manera professional.

Ambit: 

El territori d’ús és únicament el continent europeu.

Preu:

El preu aplicable és el que figura exposat al públic, que el conductor coneix, entén i accepta; i la forma de pagament és per avançat, en efectiu o per mitjans de pagament electrònics. En cas d’anul·lació de la reserva s’aplicarà una penalització del 50% de la tarifa.

Condicions d’utilització:

El remolc no pot ser utilitzat per a participar en proves esportives, ni en activitats organitzades de caràcter no competitiu com gimcanes, o d’altres.

Si el remolc és retornat brut, les despeses de neteja són de càrrec del conductor.

Lliurament i devolució:

El remolc es lliura al conductor en bon estat de conservació i funcionament, i serà retornat on es va rebre, el dia indicat, en bon estat, net, i amb tots els seus accessoris i complements. Si s’endarrereix en la devolució s’aplicarà una penalització equivalent al preu diari de lloguer per cada dia o fracció. 

Accidents, danys i lesions:

En cas d’accident el conductor: a) avisarà immediatament AUTO 24, i a la Policia si hi ha lesions; b) recollirà les dades dels altres vehicles o persones que han intervingut; c) s’abstindrà de reconèixer responsabilitat o culpabilitat; d) es fa responsable dels propis danys i lesions i els que pugui causar a tercers i s’obliga a abonar-los íntegrament, sense que pugui reclamar a AUTO 24, llevat negligència d’aquesta.

En cas de danys al remolc el conductor se’n farà càrrec conforme a les tarifes del servei oficial de la marca, més l’import d’una tarifa diària del lloguer per cada dia que el vehicle romangui immobilitzat per reparació.

Assegurança

El remolc està cobert per una pòlissa d’assegurança, obligatòria i voluntària, de la qual el conductor ha rebut informació completa. Qualsevol cobertura no inclosa, o qualsevol responsabilitat de la que AUTO 24 hagi de respondre i que no estigui coberta per l’assegurança l’assumirà el conductor/llogater.

Sostracció:

En cas de sostracció del remolc, el conductor ho denunciarà a la Policia i lliurarà a AUTO 24 còpia de la denúncia. En tot cas el conductor/llogater haurà de pagar a AUTO 24 el valor del remolc.

Sancions administratives o penals:

El Conductor és responsable de les sancions i conseqüències civils i penals que deriven de l’ús del remolc. Si AUTO 24 es veu obligat a fer front a alguna responsabilitat per aquest concepte, el conductor abonarà tots els perjudicis, fins i tot els de defensa i representació legal.

Terminació anticipada:

El Conductor pot acabar el lloguer abans del temps previst i AUTO 24 també si el conductor incompleix el contracte, o no respecta les condicions d’utilització. En cap dels dos casos el conductor podrà obtenir el reemborsament del temps no consumit. El conductor autoritza AUTO 24 a retirar el vehicle sense previ avís del lloc on es trobi.

Garanties:

El Conductor autoritza AUTO 24 a carregar l’import de les obligacions i responsabilitats que ha assumit, i el de les sancions administratives, a la fiança dipositada. Si arrendador i conductor no són els mateixos, tots dos assumeixen solidàriament les obligacions i responsabilitats que deriven de l’arrendament.

Protecció de dades personals:

El Conductor accepta que les seves dades personals s’incorporin a un fitxer informàtic, declarat a l’Agència de Protecció de dades, denominat «fitxer de clients», amb la finalitat que AUTO 24 pugui prestar el servei contractat, i autoritza que siguin comunicades a les autoritats responsables de la seguretat pública i a empreses amb les que AUTO 24 hagi signat un conveni per a prestació o recepció de serveis. El responsable del fitxer és AUTO 24, davant qui es poden exercir els drets d’accés, rectificació i eliminació de les dades.

Interpretació i compliment:

Aquest contracte es regeix per les lleis aplicables al Principat d’Andorra i els conflictes sobre la seva interpretació, compliment o incompliment els resoldran els tribunals del Principat d’Andorra.