Menu
  • Inici
  • Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Amb un permis B poden portar un remolc de 750 kg de PMA (pes màxim autoritzat).Igualment s’autoritza a conduir amb el permís B un conjunt de vehicles acoblats compost per un vehicle automòbil dels que autoritza a conduir el permís esmentat i un remolc sempre que el pes màxim autoritzat del conjunt no excedeixi 3.500 kg i el pes màxim autoritzat del remolc no excedeixi el pes en buit del vehicle tractor.

El permís de conduir de la categoria B+E autoritza a conduir un conjunt de vehicles acoblats compost per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la categoria B i un remolc o semiremolc amb una massa màxima autoritzada inferior a 3.500 kg, sense perjudici de les normes d’homologació per a aquests vehicles.
L’edat mínima per obtenir-lo és de dinou anys complerts i cal tenir un any d’antiguitat del permís de la categoria B.

Tots els remolcs a Andorra estan matriculats i amb assegurança.

Tots els remolcs fins a 750 kg de pes màxim autoritzat (PMA) fins els 6 anys d’antiguitat estan exempts d’ ITV, despres dels 6 anys d’antiguitat passaran ITV cada 2 anys. En canvi tots els remolcs de mes de 750 kg fins a 3.500 kg de pes màxim autoritzat (PMA), hauran de passar ITV cada any fins els 10 anys d’antiguitat, despres dels 10 anys d’antigutat passaran ITV cada 6 mesos.

CONDICIONS GENERALS DE VENDA I ÚS.

Introducció:

El present document té per finalitat regular les condicions generals de venda i ús del web www.auto24.ad, propietat de Oscar Martínez Sanjurjo, amb domicili social a Avda. D’Enclar 140 Santa Coloma (AD500-ANDORRA LA VELLA).NRT: F-020411-L

Descripció del producte: 

La descripció dels productes de AUTO 24 intentarà ser el més exacta possible. No obstant això, AUTO 24 no garanteix la completa exactitud en la descripció dels seus productes o serveis.

Preus: 

Els preus de venda es reflecteixen sense IGI. En tots els casos els preus estan expressats en euros i en ells no s’inclouen les despeses de TRANPORT, DOCUMENTACIÓ i MATRICULACIÓ.

AUTO 24 es reserva el dret a modificar els preus dels productes sense necessitat de previ avís.

Ofertes, promocions i descomptes:

D’acord a la seva política comercial, AUTO 24 podrà oferir lliure i voluntàriament ofertes, promocions i descomptes dels seus productes o serveis als que ja són clients, o a nous clients.

Des d’AUTO 24 es podrà premiar als seus clients amb descomptes en les seves compres a través d’un sistema de fidelització, així com amb altres incentius que pugui establir lliurement.

AUTO 24 podrà decidir i triar qui són els beneficiaris d’aquestes ofertes, promocions i descomptes, i establir les condicions o incompatibilitats que es derivin per a ser beneficiari d’elles.

El client o usuari a qui no estigui dirigida expressament per AUTO 24 l’oferta, promoció o descompte no podrà en cap cas reclamar-los ni beneficiar-se’n per no complir amb els requisits de l’oferta, i se li aplicaran els preus estipulats en aquest moment com compra normal.

Sol·licitud de compra:

Per realitzar la compra d’un producte, el client haurà de localitzar l’article interessat a través del lloc web de AUTO 24, seleccionar les característiques de l’article, efectuar la compra amb el carro de compra i, posteriorment, passar per caixa.

En cas de no haver-se registrat prèviament com a client de AUTO 24, s’haurà de donar d’alta al registre d’usuaris i omplir un formulari amb dades personals,  i de forma de pagament.

En la forma de pagament haurà de triar alguna de les previstes per AUTO 24 (transferència bancària, targeta de crèdit, etc.).

Un cop comprovat el pagament per part de AUTO 24 s’iniciarà la tramitació de la comanda.

Els errors deguts a equivocacions en les mesures dels productes comporten que per part del client s‘assumeixin els costos de devolució de l’article i els que resultin del nou enviament, el qual s’efectués en el moment de comprovar que l’article retornat està en òptimes condicions.

Terminis de lliurament :

Els terminis de lliurament es comunicaran al client en el moment de la preparació de la comanda, pel fet que l’article venut pot comportar actuacions d’enviament específiques, que resultin amb terminis de lliurament més llargs.

AUTO 24 declina qualsevol responsabilitat pels retards que es puguin produir pel lliurament de la comanda.

Servei de transport:

Totes les comandes s’hauran de recollir a la botiga.

AUTO 24 no es fa responsable de les despeses per devolucions, ni pels errors en les dades indicades pel client o l’usuari en el formulari de comanda.

Dret a devolució:

S’estableix un dret de devolució de 7 dies.

Aquest dret de devolució no és aplicable als articles fets a mida d’acord amb les especificacions del consumidor o clarament personalitzats.

Cookies:

AUTO 24 es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “COOKIES” al lloc web, per tal de reconèixer a l’usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci del lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les “COOKIES” utilitzades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador.

Garantia de béns de consum: 

En cas de producte defectuós, el venedor procedirà, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini estipulat pel fabricant des del lliurament del producte. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

Excepte prova en contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació:

S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model.

Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.

Presenten la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.

Competència judicial:

Aquestes Condicions Generals es regeixen per les lleis d’Andorra. Les parts es sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals d’Andorra.

Confidencialitat i protecció de dades:

Per garantir la confidencialitat i seguretat del servei, AUTO 24, té establertes les mesures de seguretat necessàries per al correcte compliment dels serveis objecte d’aquest contracte.

AUTO 24 ens comprometem a no compartir, vendre ni llogar dades personals a tercers sense tenir previ permís de l’usuari, o llevat que ho ordeni un tribunal de justícia. La informació que ens remeti només serà compartida amb els empleats que gestionen aquesta informació.

D’acord amb el que disposa la Llei de protecció de dades de caràcter personal s’autoritza a AUTO 24 a incorporar l’usuari les seves dades de caràcter personal que figurin en el contracte, o aquells que ens proporcioni en omplir qualsevol dels formularis que apareixen en aquest lloc web. Aquestes dades de caràcter personal es recolliran en fitxers i el responsable és AUTO 24, i seran tractades amb l’exclusiva finalitat pròpia del formulari.

L’usuari o client garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

L’usuari o client podrà en tot moment accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament.

Drets d’autor i propietat intel·lectual del web:

El lloc web AUTO 24 conté gràfics, fotografies, imatges, disseny de documents, il·lustracions, text, fonts, eines del programari i altres informacions que són propietat intel·lectual de AUTO 24 i / o dels seus subministradors de contingut.

Queda terminantment prohibit retenir, copiar, distribuir, publicar o utilitzar la totalitat o qualsevol part d’aquests continguts a excepció del que estigui expressament autoritzat per AUTO 24.

Ús del lloc web per l’usuari:

L’usuari o client es compromet a utilitzar els seus continguts, serveis o productes de AUTO 24 de conformitat amb la llei, les presents condicions generals, les condicions particulars de cada un dels serveis o productes, els bons costums i l’ordre públic.

AUTO 24 no es fa responsable dels continguts enviats per l’usuari o client i de l’ús que faci amb els serveis o productes demandats.

L’usuari o client s’obliga a utilitzar els productes o serveis de AUTO 24 amb fins lícits.

L’usuari o client seguirà sent el propietari dels drets d’autor dels continguts que enviï a AUTO 24 i, en cap cas, es pot reclamar a AUTO 24 per aquest concepte.

Restricció d’accés:

AUTO 24 es reserva el dret de no donar el servei, cancel·lar comptes, o cancel·lar les comandes a discreció seva.

Els productes i serveis de AUTO 24 no seran venuts a menors de 18 anys, llevat que tinguin el permís dels seus pares o tutors.

Comunicacions electròniques:

L’usuari o client està d’acord amb rebre tot tipus de comunicació legal i avisos de forma electrònica, ja sigui a través del nostre lloc web, o en un correu electrònic a l’adreça que ens indiqui quan es registri en el lloc web.

L’usuari o client té dret a retirar el seu consentiment per rebre comunicacions per part de AUTO 24 de forma electrònica.

Limitació de responsabilitats:

AUTO 24 no es fa responsable de cap avaria tècnica, ni de cap altre problema de la xarxa o el servei telefònic, dels sistemes informàtics, servidors o proveïdors, equips informàtics, programari, errors del correu electrònic o els servidors ocasionats per problemes tècnics o congestió de trànsit a Internet, incloent lesions o danys sobre l’ordinador, qualsevol altre element de maquinari o programari de l’usuari o d’una altra persona, derivats de la utilització o de la descàrrega de materials en relació amb aquest lloc web i / o amb el servei prestat.

En cap cas AUTO 24 es responsabilitza per qualsevol tipus de danys o conseqüències derivades o relacionades amb l’ús inadequat o no autoritzat que l’usuari faci d’aquest lloc web o del seu contingut.

Modificacions d’aquest contracte: 

El present contracte tindrà una durada indefinida. No obstant això, AUTO 24 podrà procedir a la modificació del contingut de les presents Condicions generals de venda i ús del lloc web, sempre que hi hagi una causa o motiu relacionat amb l’ampliació de productes o números de serveis, l’adaptació a les noves tecnologies, i els canvis legislatius. La modificació serà publicada al lloc web.

Com a prova de conformitat amb tot això i una vegada llegides íntegrament les Condicions generals de venda i ús del lloc web, l’usuari o client fa constar la seva acceptació expressa al mateix en els termes especificats en el present contracte.